Episode 12: 虚拟现实(一)

萧邦《夜曲》作品四十八第一号,尾声。 钢琴:Ivo Pogorelich,二零一一年八月十日,上海音乐厅。 盗录:李如一。

萧邦《夜曲》作品四十八第一号,尾声。

钢琴:Ivo Pogorelich,二零一一年八月十日,上海音乐厅。

盗录:李如一。

《無次元》网站:http://wcy.wtf